రాజ్ ఘాట్ లో  టి.డి.పి ఎం.పి లు.

రాజ్ ఘాట్ లో టి.డి.పి ఎం.పి లు.

ఢిల్లీలోని రాజ్ ఘాట్ (మహాత్మా గాంధీ) సమాధికి నివాళ్ళు అర్పించటానికి బయలు దేరిన ఆంధ్రప్రదేశ్ టి.డి.పి ఎం.పి లు.

RELATED NEWS

Comment